Disclaimer

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker en/of gebruiker zich akkoord met deze ‘disclaimer’ en de daarin genoemde voorwaarden.

Verantwoordelijkheid

De internetsite www.musicalwognum.nl wordt aan de bezoekers en gebruikers aangeboden door Musical Wognum.

Aansprakelijkheid

Alle informatie op deze internetsite van Musical Wognum is met zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet actueel meer is. Noch Musical Wognum, noch haar medewerkers, noch de betrokken externe partijen zijn hiervoor aansprakelijk te stellen.

Rechten

Bezoekers en/of gebruikers van deze internetsite van Musical Wognum kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op deze internetsite aangeboden informatie. Op alle op deze internetsite aanwezige informatie berust auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, geluiden, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s en andere materialen eigendom van of gelicentieerd aan Musical Wognum. Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze internetsite te verveelvoudigen, verkopen, verhuren of op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van Musical Wognum. Bepaalde hyperlinks op deze internetsite brengen de bezoeker respectievelijk de gebruiker naar sites van derden, waarbij Musical Wognum geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de aldaar aangeboden informatie.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op het gebruik van deze internetsite is het Nederlandse recht van toepassing. Musical Wognum zal waar mogelijk ‘alternatieve beslechting van geschillen’ toepassen bij geschillen voortvloeiend uit een bezoek of gebruik van deze internetsite. Indien ‘alternatieve beslechting van geschillen’ niet (langer) mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Wijzigingen disclaimer statement

Musical Wognum behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit disclaimer statement. Het verdient aanbeveling om dit disclaimer statement geregeld te raadplegen.

Scroll naar boven